Bài 31 Giáo trình hán ngữ

Để học tiếng trung online kích vào đây nhé. Và bạn nào đây để download Giáo trình hán ngữ PDF và file mp3 nhé

Bài giảng: Giáo trình Hán Ngữ Bài 31

Tián fāng qù nǎrle?

   
                                                                     Kèwén
1 tiánfāngqùnǎrle
 
 (Zhāng dōng dǎ diànhuà zhǎo tián fāng……)
 Zhāng dōng: Wèi! Shì tiānfāng ma?
 Tián fāng mā: Tiánfāng bùzài. Shì zhāng dōng ba.
 Zhāng dōng: Āyí, nín hǎo! Tián fāng qù nǎr le?
 Tián fāng mā: Tā sì diǎn duō jiù qù tóng xué jiā le. Tā zhōng xué de。
 Tóng xué yào chū guó, tā qù kān kān tā.
 Zhāng dōng: Shén me shí hòu néng huílái?
 Tián fāng mā: Tā méi shuō, nǐ guò yī huìr zài lái diàn huà ba.
 Zhāng dōng: Hǎo de.
 (Zhāng dōng yǒu lái diàn huà le)
 Zhāng dōng: Āyí, tián fāng huí lái le méiyǒu?
 Tián fāng mā: Hái méi yǒu ne.

    2 tāyòuláidiànhuàle

 Tiánfāng: Māmā, zhāngdōng gěi wǒ lái diàn huà le méiyǒu?
 Māmā: Lái le, nǐ bù zài, wǒ ràng tā yī huìr zài lái.
 (Diàn huà líng xiǎng le)
 Māmā: Kuài! Tā yòu lái diàn huà le, nǐ qù jiē ba.
 (Tiánfāng jiē diàn huà)
 Tiánfāng: Wǒ shì tiánfāng.
 Zhāngdōng: Xiàwǔ nǐ hū wǒ le ba?
 Tiánfāng: Hū le, nǐ xià wǔ zuò shénme le? Zěnme 
 méi gěi wǒ huí diàn huà?
 Zhāngdōng: Duìbùqǐ, wǒ qù tī zú qiú le. Nǐ hū wǒ de shí hòu, wǒ kě néng zhèng zài cāo chǎng tī qiú ne. Jīn tiān xià wǔ
  Wǒ men gēn zhèng fǎ dà xué  dài biǎo duì bǐsài.
 Tiánfāng: Nǐmen duì yòu shū le ba?
 Zhāngdōng: Méi yǒu. Zhè cì wǒ men yíng le.
 Tiánfāng: Zhù hè nǐmen!
 Zhāngdōng: Xièxiè! Āi, nǐ hū wǒ yǒu shénme shì ma?
 Tiánfāng: Wǒ xiǎng wèn wèn nǐ, nǐ bù shì yào shàng
 Tuō fú bān ma? Bào míng le méi yǒu?
 Zhāngdōng: Bào le.
 Tiánfāng: Shénme shí hou kāi shǐ shàng kè?
 Zhāngdōng: Xià xīng qī lìu.
 Tiánfāng: Měi xīng qī lìu nǐ bùshì dōu yào qù
  xué kāi chē ma?
 Zhāngdōng: Wǒ yǐjīng bìyè le.
 Tiánfāng: Shì ma? Tōng guò kǎoshì le?
 Zhāngdōng: Tōng guò le. Nǐ shì bù shì yě xiǎng
  kào tuō fú?
 Tiánfāng: Duì. Wǒ xiǎng qù bàomíng, nǐ péi wǒ
  Yīqǐ qù, hǎo ma?
 Zhāng dōng: Hǎo.

                   Yuèdú
 
 Jīntiān wǒ qù jiāngpíng jiā le. Wǒ hé jiāngpíng shì zhōngxué tóngxué, tā shì wǒ de hǎo péngyǒu, yěshì wǒmen quán bān tóngxué  de péngyǒu. Tā xuéxí fēicháng nǔlì, shì wǒmen bān xuéxí zuì hǎo de  xuéshēng. Tā huì xuéxí, yě huì wánr, hái chángcháng bāngzhù biérén,  lǎoshī hé tóngxué dōu xǐhuan tā. Tā zhè cì cānjiā le měiguó yīgè dàxué  de kǎoshì. Zhège kǎoshì fēicháng nán, dànshì tā kǎo de hěn hǎo, déliǎo  mǎnfēn. Tīng shuō quán shìjiè zhǐyǒu sān gè xuéshēng de mǎnfēn. Zhège  dàxué gěi jiāngpíng zuìgāo de jiǎngxuéjīn. Wǒmen dōu wèi tā gǎndào  gāoxìng.
 Tā xià xīngqī yào qù měiguó liúxué, wǒmen bān de tóngxué dōu qù kàn tā, gěi tā sòngxíng. Jiāngpíng de jiā zài chéng dōngbian, lí wǒjiā bǐjiào yuǎn. Wǒ xiàwǔ sì  diǎn duō jiù cóng jiālǐ chūfā le, wǔ diǎn bàn cái dào. Wǒ dào de shíhou, tóngxué men dōu yǐjīng dàole. Jiāngpíng hěn rèqíng de huānyíng wǒmen. Tiān hóng xué men hǎojiǔ bùjiàn le, jiànmiàn
 yǐhòu  gāoxìng de yòu shuō yòu xiào, tán dé hěn yúkuài. 
Wǒmen yù zhùjiāngpíng  chénggōng. Zhù tā yīlù píngān. Wǒ shuō,yīdìng yào cháng láixìn a. Jiāng píng shuō, yīdìng. Gēn tā shuō“zàijiàn” de shíhou, tā kū le, wǒ yě kū  le.
 Huí jiā de lùshàng, wǒ xiǎng, wǒmen chángcháng shuō 
 “zàijiàn”, dànshì, yǒu shíhou “zàijiàn” shì hěn nán de.
 Wǒ hé jiāngpíng  shénme shíhou néng “zàijiàn” ne?
Advertisements
One comment on “Bài 31 Giáo trình hán ngữ
  1. Bài 31 Giáo trình hán ngữ.
    Mời bạn học bài tiếp theo: Bài 32 Giáo trình hán ngữ tại:
    https://tiengtrung123.wordpress.com/2013/04/17/giao-trinh-han-ngu-bai-32/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Phân loại
February 2019
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
%d bloggers like this: